အဆင့်မြှင့်တင်မှုအခြေအနေများ၊ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများအတွက်